Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "Mamy dla Mamy".

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia wstępne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze Sklepem
§ 4 Informacje ogólne
§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie
§ 6 Zasady składania Zamówienia
§ 7 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy “Mamy dla Mamy” dostępny w domenie www.mamydlamamy.pl, prowadzony jest przez IPERIA Piotr Falenta, zwanym dalej Sprzedawcą:

   IPERIA Piotr Falenta
   NIP: 7132764672
   REGON: 381568484

   wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki widoczny w ewidencji pod adresem:
   https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=1556a8c5-e544-4b9e-a938-2d2b5ab6e770

   KONTO BANKOWE: 67 1140 2004 0000 3302 7811 2657

 3. Przed przystąpieniem do zakupów Konsument lub Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 4. Za pośrednictwem Sklepu internetowego “Mamy dla Mamy” możliwy jest zakup książek „Mamy dla Mamy” oraz e-booków.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie: www.mamydlamamy.pl
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału lub Książki w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 3. Książka - książka papierowa „Mamy dla Mamy”, tom I i tom II.
 4. Materiał cyfrowy (e-booki) – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sprzedawca – działalność gospodarcza IPERIA Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału lub Książki.
 8. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem, Konsumentem lub Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt, Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W szczególności Książki I Materiały.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.mamydlamamy.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Kontakt w sprawie zamówień, informacji handlowej, reklamacji, odstąpienia od umowy:

  e-mail: kontakt@mamydlamamy.pl
  adres do korespondencji pisemnej:

  Mamy dla Mamy
  IPERIA Piotr Falenta
  ul. Leszczynowa 1/2
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booków).

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Planowana realizacja zamówień z okresu przedsprzedaży nastąpi po 10.12.2018. Następnie po uruchomieniu regularnej sprzedaży Sklep realizował będzie wysyłkę zamówień nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
 5. W razie niemożliwości terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub Usługi lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru lub Usługi, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia.
 6. Wysyłkę Towarów Sklep realizuje tylko na terenie Polski.
 7. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczeni lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
 8. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie na adresy Sprzedawcy.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 10. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 12. W przypadku opłacenia płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji karty.
 13. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie www.mamydlamamy.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Warszawa, dnia 22.02.2019


Możliwe sposoby płatności:

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium